Al eerder was op deze site te zien hoe de amerikanen hun vuile oorlogjes winnen en hoe ze daarbij schijt hebben alles en iedereen die daarbij betrokken raakt, zelfs hun eigen militairen!
De vuile bommen gevuld met veramd uranium die er met grote regelmaat gebruikt worden zorgen ervoor dat alles en iedereen die ermee in aanraking komt voor zeer lange tijd besmet raakt met dit hoogst radioactieve goedje.

smoking-the-enemy

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewezen kankerverwekker bij de mens

Verarmd uranium gedraagt zich chemisch en toxicologisch op dezelfde wijze als de metaalvorm van natuurlijk uranium. Sinds 2009 heeft het U.N. International Agency for Research on Cancer (IARC) alle radioactieve substanties (waaronder verarmd uranium) die alfadeeltjes uitzenden geklasseerd in de Groep 1-categorie van bewezen kankerverwekkers bij mensen. In een persbericht uit 2001 wees het IARC er reeds op dat “de radioactiviteit van verarmd uranium hoofdzakelijk vervalt door de uitzending van alfadeeltjes die de huid van buitenaf niet kunnen doordringen, en dat, wanneer verarmd uranium ingeademd wordt of in het lichaam opgenomen wordt, de alfastraling interne lichaamscellen (die gevoeliger zijn voor de ioniserende effecten van alfastraling) kan aantasten. Blootstelling aan de alfa- en bètastraling van ingeademde onoplosbare deeltjes van verarmd uranium kan daardoor schade toebrengen aan longweefsel en de waarschijnlijkheid van longkanker doen toenemen.

Overeenkomstig zorgt de absorptie in het bloed en het verblijf in andere organen waaronder het skelet, voor een bijkomend risico op kanker in deze organen, afhankelijk van het niveau van stralingsblootstelling.” Volgens een NAVO-handleiding uit 1992 hangt de aard van de effecten ingevolge inademing af van de chemische en fysische vorm van het verarmd uranium. “De inademing van onoplosbare vormen van uranium kan in de organische vloeistoffen een toestand bewerkstelligen waarin het radiologisch effect opweegt tegenover de chemische toxiciteit. Deze toestand is te wijten aan het potentieel schadelijke effect van alfastraling op de longweefsels.” De auteurs wijzen erop dat “op de lange termijn het effect waarschijnlijk zwak zal zijn, maar niet helemaal verwaarloosbaar.

Oorzakelijk verband met Golfoorlogsyndroom onduidelijk bij gebrek aan wetenschappelijke gegevens

In juli 1990 bracht het Amerikaanse nucleaire studiebureau Science Applications International Corporation (SAIC) aan het Amerikaanse leger een negatief advies uit over het gebruik van wapens met verarmd uranium op het slagveld. SAIC concludeerde dat milieuproblemen zullen ontstaan wanneer verarmd uranium op het slagveld wordt gebruikt, en dat de aanvaardbaarheid op gezondheids- en milieuvlak van verarmd-uraniumpenetrators zowel een gecontroleerd gebruik vereist als een uitstekend management op het vlak van stralingshygiëne. Volgens het SAIC-rapport zullen oorlogsomstandigheden leiden tot het ongecontroleerd vrijkomen van verarmd uranium. De auteurs benadrukten dat de potentiële graad van blootstelling van het militair personeel op het slagveld onaanvaardbaar zou zijn tijdens operaties in vredestijd.Begin 1991 werden projectielen met verarmd uranium voor het eerst massaal gebruikt op het slagveld in de Perzische Golf. Tot 1993 hadden Amerikaanse soldaten die tijdens een gewapend conflict en erna bij de opruimingswerken in aanraking komen met verarmd uranium geen beschikking over adequate beschermingskledij. Ook een specifieke training ontbrak.

Ambtenaren van het leger huldigden destijds de visie dat beschermingsmethoden tijdens een oorlog en andere levensbedreigende situaties kunnen genegeerd worden omdat het gezondheidsrisico van het gebruik van verarmd uranium volgens hen niet opwoog tegenover de andere risico’s van een oorlog. De U.S. Army Chemical School ontwikkelde pas in 1995 trainingsvideo’s en lespakketten. Sinds zijn oprichting in 1993 heeft het Amerikaanse officiële medische opvolgingsprogramma rond verarmd uranium (Baltimore Veterans Affairs DU health surveillance program) 74 van ongeveer 104 tankbemanningsleden ingeschreven. Zij overleefden tijdens de Golfoorlog de friendly fire incidenten die plaatsvonden binnen een tijdspanne van 48 uren in februari 1991. Terwijl in de eerste jaren van de jaren negentig bewijs opdook dat “duizenden” Golfoorlogveteranen potentieel blootgesteld waren aan verarmd uranium selecteerde het officiële opvolgingsprogramma in 1993 33 veteranen voor de klinische vaststellingen. Een van deze 33 veteranen – besmet met een lage dosis verarmd uranium en zonder metaalscherven in zijn lichaam – had de ziekte van Hodgkin, een heel zeldzaam voorkomende vorm van lymfeklierkanker. Een controlegroep van Golfoorlogsveteranen die niet aan verarmd uranium waren blootgesteld werd in de jaren 1993-1994 niet samengesteld.

Het ontwerp van het opvolgingsprogramma voorspelde in 1993 dat door de kleine groep van opgevolgde veteranen het hoogst onwaarschijnlijk zal zijn dat de studie zal resulteren in definitieve conclusies aangaande het opduiken van kankers. Nadat in 1998 het Amerikaanse officiële kantoor van de speciale assistent voor Golfoorlogsziekten toegaf dat “duizenden” veteranen “onnodig” waren blootgesteld aan verarmd uranium onderzocht het opvolgingsprogramma rond verarmd uranium in 1999 50 veteranen. Een door het U.S. Department of Veterans Affairs gesponsorde literatuurstudie van het Amerikaanse Institute of Medicine concludeerde in 2008 dat er een gebrek is aan voldoende en relevante wetenschappelijke gegevens om de stelling te kunnen verdedigen dat er wel of niet een oorzakelijk verband bestaat tussen ziekten bij Golfoorlogveteranen en blootstelling aan verarmd uranium.

Het feit dat Nederlandse soldaten, onder welke voorwaarde dan ook, zij aan zij werken met deze gruwelijke massamoordenaars stemt mij droevig tot op het bot.

Kijk en oordeel zelf:
(Pas op, bevat zeer schokkende beelden!)

YT